icon Zaloguj sięWitaj Nieznajomy

Polityka prywatności - RODO

(Aktualizacja: 25.05.2018)

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych jest MBODY.PL Marcin Trzciński z siedzibą w Lublinie przy ul. Rapackiego 14 (dalej „Sklep” lub „MBODY.PL”).

2. Jak się skontaktować ze Sklepem, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas. Dane kontaktowe:
adres e-mail: sklep@mbody.pl,
adres korespondencyjny: Sklep MBODY.PL, ul. Rapackiego 14, 20-150 Lublin.

3. Skąd Sklep MBODY.PL ma Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z zamówieniami dokonywanymi przez Ciebie, po uprzedniej rejestracji w Sklepie lub zgłoszeniu do udziału w promocji.

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Sklep?

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą w związku ze złożeniem zamówienia na MBODY.PL i posiadaniem konta klienta, w tym do:
• umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, oraz korzystania ze sklepu MBODY.PL, w tym dokonywania transakcji, wykonania płatności i realizacji dostawy;
• zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
• realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży z MBODY.PL;
• realizacji umów w ramach Programu Partnerskiego, jeżeli zostałeś objęty tym programem;
• obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
• obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy), także sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
• kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu MBODY.PL, którym jest:
• zapewnienie obsługi płatności;
• zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną,
• prowadzenie badań i analiz MBODY.PL między innymi pod kątem funkcjonalności sklepu, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
• przechowywanie danych dla celów archiwalnych.

Na podstawie i tylko o ile udzielisz na to zgody, MBODY.PL przetwarza Twoje dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www (np. do wysłania newslettera).

5. Czy musisz podać Sklepowi swoje dane osobowe?

Sklep wymaga podania przez Ciebie wyłącznie danych niezbędnych do zrealizowania złożonego zamówienia (imię i nazwisko, adres e-mail, dane kontaktowe i adres). Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

6. Jakie masz uprawnienia wobec Sklepu w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:
w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Sklep; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Komu Sklep udostępnia Twoje dane osobowe?

Sklep MBODY.PL może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym Sklep w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe. Sklep może przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

8. Jak długo Sklep przechowuje Twoje dane osobowe?

Sklep przechowuje Twoje dane osobowe w związku z dokonaniem przez Ciebie transakcji przez czas niezbędny do realizacji danej transakcji oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, maksymalnie 3,5 roku od dnia dokonania transakcji. Dodatkowo dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Sklep zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

9. Czy Sklep przekazuje Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC i Facebook, Inc w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

10. Czy Sklep przetwarza Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez Sklep polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań. Pomaga to np. dopasować odpowiednio reklamę internetową.